Centrum jazykového vzdělávání

Pracoviště Brno

V posádce Brno je soustředěna největší část pracovníků a pracovišť CJV.  Brněnská pracoviště CJV zahrnují ředitelství, Oddělení vnitřní správy, Oddělení testování, Úsek hlavního metodika, Odbor vysokoškolské výuky, Oddělení anglického jazyka (vysokoškolská výuka), 2. oddělení anglického jazyka (rezortní výuka) Odboru rezortní výuky, Skupinu německého jazyka, Skupinu francouzského jazyka a Skupinu ruského jazyka.

Ředitelství sídlící v areálu kasáren Černá Pole odpovídá za řízení centra jako celku a komunikaci se subjekty mimo CJV, včetně zadavatele – SST MO.

Oddělení vnitřní správy zajišťuje materiální a organizační podporu všech pracovišť CJV, včetně vedení studijní agendy. Sídlí obdobně jako Oddělení testování, Úsek hlavního metodika  a 2. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky v areálu kasáren Černá Pole.

Odbor vysokoškolské výuky spolu s Oddělením anglického jazyka působí v objektu Kounicova 44; Skupina francouzského jazyka, Skupina německého jazyka a Skupina ruského jazyka pak v areálu kasáren Šumavská. 

2. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky sídlí v areálu kasáren Černá Pole. 

 

Odbor vysokoškolské výuky (OVV)

Odbor vysokoškolské výuky zodpovídá za výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) v rámci všech akreditovaných studijních programů a za výuku v rezortních kurzech podle požadavků rezortu MO. Podílí se na testování podle normy NATO STANAG 6001 a je rovněž garantem elektronické platformy JAZYKY PRO ARMÁDU (JAPA). 

Kontakty:

Odbor vysokoškolské výuky

ředitelka OVV: PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.

tel.: 973 443 908

 

Pracoviště Kounicova 44, K44 

Na pracovišti K44 se nachází Oddělení anglického jazyka, které zajišťuje vysokoškolskou výuku anglického jazyka studentů Univerzity obrany, jazykové vzdělávání anglického jazyka dle požadavků rezortu MO, např. v kurzech ŘLP a konzultace a kurzy anglického jazyka pro akademické pracovníky FVL a FVT. Oddělení AJ se dále podílí se na přijímacích zkouškách a v případě poptávky zabezpečuje tlumočení a překlady pro rezort MO.

Kontakty:

Oddělení anglického jazyka   

Vedoucí OdAJ: RNDr. Jana Beránková

tel.: 973 442 847

 

Pracoviště Šumavská, KŠ/1 

V areálu kasáren Šumavská se nacházejí skupiny ostatních jazyků:

  • Skupina francouzského jazyka,
  • Skupina německého jazyka,
  • Skupina ruského jazyka.

Tato pracoviště zabezpečují vysokoškolskou výuku výše zmíněných jazyků pro studenty Univerzity obrany a dle požadavků rezortu MO organizují jazykové vzdělávání v kombinovaných, intenzivních, zdokonalovacích a terminologických kurzech pro zaměstnance AČR. Skupiny se také podílejí na testování podle normy NATO STANAG 6001.

Kontakty:

Skupina francouzského jazyka

vedoucí skupiny: Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D.                                         

tel.: 973 442 870 

Skupina německého jazyka

vedoucí skupiny: Mgr. Iveta Macháčková                                        

tel.:973 442 148

Skupina ruského jazyka

vedoucí skupiny:  Mgr. Ladislav Baumgartner                               

tel.: 973 442 920

 

2. Oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky CJV

Toto pracoviště zabezpečuje všechny typy rezortních jazykových kurzů anglického jazyka, zajišťuje pretestace, provozuje Studijní centrum v posádce Brno a podílí se na jazykové přípravě studentů brněnských fakult Univerzity obrany.

Kontakty:

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

2. oddělení anglického jazyka, odbor rezortní výuky

Brno, kasárna Černá pole (tř. Generála Píky 2, budovy č. 7 a 17, 2. NP)

Vedoucí oddělení:  Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D. 

tel.: 973 445 065

Korespondenční adresa:

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

2. oddělení anglického jazyka, odbor rezortní výuky

Kounicova 65

662 10 Brno