Centrum jazykového vzdělávání

Formát zkoušky

​Zkouška podle STANAG 6001 je zkouškou kvalifikační (v anglickém jazyce proficiency exam). Vychází z požadavků formulovaných ve standardizační dohodě NATO STANAG 6001 a testuje úroveň komunikace kandidátů v cílovém jazyce. Zkouška nevychází z konkrétních výukových materiálů, plánů výuky, nebo učebních osnov. Nedochází tak k znevýhodnění některé skupiny kandidátů. Celá zkouška probíhá bez použití slovníku, gramatických přehledů a jiných pomůcek. Předpokládá se, že kandidát na předpokládané úrovni pokročilosti splňuje všechny požadavky předepsané pro úrovně nižší. Slovní zásoba a tematické okruhy se pro jednotlivé úrovně liší a jsou jen orientační.

Systém a formát zkoušky na úroveň 1

Pořadí ověřování jednotlivých řečových dovedností je stanoveno v souladu s aktuálním vytížením kapacity oddělení testování a metodiky.

Ústní projev 

Délka:   cca 10 minut

Počet úloh: 2

Kandidát je zkoušen dvoučlennou komisí a ústní projev kandidáta je nahráván.   

Zkouška z ústního projevu se skládá ze dvou částí:

 

1. Úvod (představení se)

2. Sehrání situační role (kandidát vede dialog s jedním ze zkoušejících, je schopen vyjádřit se v běžných každodenních situacích, např. rezervace hotelu, zakoupení jízdenky atd.)

 

Písemný projev

Délka: 20 minut

Počet úloh: 1

Typ textu: Stručný vzkaz, pozvánka, stručný text na pohlednici, krátký osobní dopis, krátká žádost, stručná zpráva

Doporučený počet slov: 100

Poslech s porozuměním

Délka: cca 25 minut (dáno délkou nahrávky)

20 krátkých nahrávek, dialogů nebo monologů na úrovni 1

Za každým textem následuje otázka a nabídka čtyř odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Každou testovou úlohu uslyší kandidáti dvakrát.

 

Čtení s porozuměním 

Délka: 30 minut

20 krátkých textů na úrovni 1

Za každým textem následuje otázka a nabídka čtyř odpovědí, z nichž jen jedna je správná. 

 


 

 

Systém a formát zkoušky na úroveň 1-2

Ústní projev  

Délka: max. 15 minut

 

3 části: 

  • Introduction (úvod)
  • Role-play (modelová situace)
  • Information gathering task (úkol na získávání a sdělování informací)

 

Písemný projev 

Délka: 40 minut

Test obsahuje dvě úlohy, z toho je jedna kratší, druhá je komplexnější. Jedná se o formální i neformální texty. Požaduje se znalost následujících slohových útvarů: pozvánka, vzkaz, osobní a služební korespondence, hlášení, vyprávění, popis, instrukce.

 

Poslech s porozuměním 

Délka: cca 40 minut (dáno délkou nahrávky)

30 krátkých nahrávek, dialogů nebo monologů na úrovni 1 až 2

Za každým textem následuje otázka a nabídka čtyř odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Každou testovou úlohu uslyší kandidáti dvakrát.

 

Čtení s porozuměním 

Délka: 45 minut

30 krátkých textů na úrovni 1 až 2               

Za každým textem následuje otázka a nabídka čtyř odpovědí, z nichž jen jedna je správná. 

 


 

Systém a formát zkoušky na úroveň 2-3

 

 

 

Pořadí ověřování jednotlivých řečových dovedností je stanoveno v souladu s aktuálním vytížením kapacity oddělení testování a metodiky.

Ústní projev 

Délka:  20 – 25 minut

Kandidát je zkoušen dvoučlennou komisí a ústní projev kandidáta je nahráván.   

Zkouška z ústního projevu se skládá z těchto tří částí:

 

Introduction (úvod)

Kandidát se představí, sdělí základní údaje o své osobě, o své rodině a své práci. Zkoušející vedou s kandidátem konverzaci o typických každodenních tématech z jeho osobního i pracovního života. Mohou být přezkušovány tyto dílčí dovednosti: vyprávění v přítomnosti, minulosti, budoucnosti, instrukce, porovnání, popis. 

Interview (rozhovor)

Rozhovor je zaměřen na kandidáta a oblast jeho zkušeností, poté se přechází ke všeobecnějším tématům. V této části zkoušky se také hovoří o současném dění doma i ve světě. Nejdříve je kandidát dotazován na to, co ho v současném dění zaujalo a proč, jak si myslí, že se bude diskutovaná událost vyvíjet. Poté se zkoušející zeptá na konkrétní současný problém (buď ve světě nebo v ČR) a na názor kandidáta.   

Debate (debata)

Kandidát debatuje s jedním ze zkoušejících na dané téma. Prezentuje svůj vlastní názor a rozvíjí své argumenty. Od kandidáta na úrovni 3 se očekává, že srozumitelně objasní svůj názor na konkrétní i abstraktní úrovni, bude reagovat i na argumenty zkoušejícího (může souhlasit i nesouhlasit), a také bude zvažovat a formulovat možné situace (hypotéza).

Od kandidáta na úrovni 3 se očekává, že bude správně používat formální i neformální jazyk k prezentování a obhájení svých názorů, bude schopen reagovat na námitky zkoušejících a vyjádřit hypotetické situace. Je schopen vést monolog na určité téma.

Písemný projev

Délka: 90 minut

Počet úloh: 2

Zkouška z písemného projevu se skládá ze dvou částí – dvou úloh. Kandidát odpovídá na jednotlivé úlohy, jak nejlépe umí. Zkouška z písemného projevu probíhá zpravidla na počítači; v případě nefunkčnosti počítačů probíhá formou tužka – papír.  

První úloha je korespondence (odpovídá úrovni 2). Požaduje se znalost psaní jednoduché osobní a běžné služební korespondence. Rozsah a téma jsou stanoveny zněním zadání.

Doporučený počet slov: 150

Druhá úloha je kompozice (odpovídá úrovni 3). Kandidát má na výběr ze dvou témat: může si zvolit buď téma vojenské, nebo všeobecně společenské. Kandidát na úrovni 3 je schopen argumentovat, analyzovat, formulovat hypotézy, podat rozsáhlý výklad, vyprávění a popis.  Umí správně a přesně vyjadřovat své myšlenky a logicky je rozvíjet podle gramatických a stylistických zákonitostí jazyka. Rozsah a téma jsou stanoveny zněním zadání.

Doporučený počet slov: 300

 

Poslech s porozuměním

Délka: cca 50 minut (dáno délkou nahrávky)

30 krátkých nahrávek, dialogů nebo monologů na úrovni 2 až 3.

Za každým textem následuje otázka a nabídka čtyř odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Každou testovou úlohu uslyší kandidáti dvakrát. 

 

Čtení s porozuměním

Délka: 60 – 65 minut

30 krátkých textů na úrovni 2 až 3               

Za každým textem následuje otázka a nabídka čtyř odpovědí, z nichž jen jedna je správná.