Centrum jazykového vzdělávání

Nejčastější nedostatky u zkoušky

Možné příčiny neúspěchu kadnidáta u zkoušky na úroveň 2 – ústní a písemný projev

Ústní projev:
 
Kandidát, který nedosahuje úrovně 2:
 
Přesnost, správnost (gramatika, slovní zásoba, výslovnost):
 • Dopouští se chyb v základních časových rovinách (minulý, přítomný, budoucí čas).
 • Používá správně některé jednoduché struktury, ale stále se systematicky dopouští elementárních chyb (např. má sklon k zaměňování časů, zapomíná na gramatickou shodu).
 • Chybuje v jednoduchých strukturách a základních gramatických vazbách (např. shoda podmětu s přísudkem, slovosled, členy, tvoření množného čísla, zájmena, infinitiv x gerundium, základní způsobová slovesa).
 • I v projevech týkajících se běžného života používá neobvyklou či nepřesnou slovní zásobu.
 • Chyby ve výslovnosti, slovní zásobě a gramatice často zkreslují význam sdělení.
Dílčí dovednosti:
 • Nedokáže srovnávat.
 • Neumí formulovat jednoduché instrukce a pokyny.
 • Není schopen souvisle popsat osoby, místa a věci.
 • Není schopen vyprávět o přítomných, minulých či budoucích činnostech.
Rozsah, plynulost, interakce:
 • Projev je váhavý, se slovoslednými chybami a odmlkami.
 • Neustále hledá vhodná slova a vyžaduje přeformulování obsahu sdělení.
 • Nedokáže se dorozumět v každodenních situacích (např. rezervace, nákupy atd.).
 • Dokáže zvládnout pouze velmi krátké, izolované a většinou předem naučené výpovědi.
 • Mluví v jednoduchých větách.
 • Neovládá nebo se vyhýbá základním spojovacím výrazům.
 • Nedokáže věty uspořádat do ucelené pasáže (v délce odstavce).
Písemný projev:
 
Kandidát, který nedosahuje úrovně 2:
 
Přesnost, správnost (gramatika, slovní zásoba, pravopis a interpunkce):
 • Dopouští se chyb v základních časových rovinách (minulý, přítomný, budoucí čas).
 • Používá správně některé jednoduché struktury, ale stále se systematicky dopouští elementárních chyb (např. má sklon k zaměňování časů, zapomíná na gramatickou shodu).
 • Chybuje v jednoduchých strukturách a základních gramatických vazbách (např. shoda podmětu s přísudkem, slovosled, členy, tvoření množného čísla, zájmena, infinitiv x gerundium, základní způsobová slovesa).
 • Chyby ve slovní zásobě, gramatice, pravopisu a interpunkci často zkreslují význam sdělení.
 • Slovní zásobu používá nepřesně, s výjimkou nejužívanějších výrazů.
Dílčí dovednosti:
 • Neumí sepsat instrukce.
 • Není schopen souvisle popsat osoby, místa a věci.
 • Není schopen psát o přítomných, minulých či budoucích činnostech.
Rozsah, členění textu, splnění zadání:
 • Ovládá pouze krátké, izolované a většinou předem naučené fráze.
 • Text vytváří z krátkých jednoduchých vět.
 • Neovládá nebo se vyhýbá základním spojovacím výrazům.
 • Nedokáže věty spojit a uspořádat do souvislého textu členěného do odstavců.
 • Výrazně se odchyluje od tématu. / Nedrží se zadání.
 

Možné příčiny neúspěchu kandidáta u zkoušky na úroveň 3 – ústní a písemný projev

 

 

Ústní projev:
 

Kandidát, který nedosahuje úrovně 3:

 
Přesnost, správnost (gramatika, slovní zásoba, výslovnost):
 • Ovládá jednoduché struktury a základní gramatické vazby, ale složitější struktury používá nesprávně nebo se jim vyhýbá (např. trpný rod, podmínkové věty, nepřímá řeč, minulá modální slovesa atd.).
 • Nedostatky v užívání složitějších gramatických struktur místy zkreslují význam sdělení.
 • Nepřesnosti ve slovní zásobě občas mění význam sdělení.
 • Chyby ve výslovnosti místy brání porozumění.
 • V diskuzi na abstraktní témata nesprávně používá složitější formulace.
 • Má velký rozsah slovní zásoby, ale v gramatice se systematicky dopouští chyb, a to i v jednoduchých strukturách (např. shoda podmětu s přísudkem, slovosled, členy, tvoření množného čísla, zájmena, infinitiv x gerundium, základní způsobová slovesa). NEBO Gramatiku ovládá ve vysoké míře, ale nepřesná či omezená slovní zásoba narušuje plynulost a srozumitelnost promluvy. 
Dílčí dovednosti:
 • Omezená slovní zásoba znemožňuje jasně formulovat myšlenky či názory.
 • Nedokáže shrnout  a uspořádat informace do souvislého projevu. 
 • Nedokáže vyjádřit své myšlenky týkající se abstraktních témat.
 • Není schopen zformulovat hypotézu.
 • Není schopen dostatečně rozvést a podpořit svůj názor podpůrnými argumenty a vhodnými příklady.
 • Bez problémů zvládá většinu rozhovorů na konkrétní témata, ale v diskuzích o abstraktních tématech je jeho projev těžkopádný a nepřesný. 
Rozsah, plynulost, interakce:
 • Není schopen formulovat projevy delšího rozsahu.
 • Má velmi omezený jazykový repertoár.
 • Neumí se vyjadřovat plynule a pohotově.
 • Narazí-li při vyjadřování na nějaký problém, většinou svou výpověď  nedokáže přeformulovat.
 
Písemný projev:
 
Kandidát, který nedosahuje úrovně 3:
 
Přesnost, správnost (gramatika, slovní zásoba, pravopis a interpunkce):
 • Ovládá jednoduché mluvnické struktury a základní gramatické vazby, ale složitější struktury používá nesprávně nebo se jim vyhýbá (např. trpný rod, podmínkové věty, nepřímá řeč, minulá modální slovesa atd.).
 • Nedostatky v užívání složitějších gramatických struktur místy zkreslují význam sdělení.
 • Nepřesnosti ve slovní zásobě občas mění význam sdělení.
 • Chyby v pravopisu a interpunkci místy brání porozumění.
 • Je schopen psát na abstraktní témata, ale je nedůsledný v užívání složitějších jazykových jevů.
 • Má velký rozsah slovní zásoby, ale v gramatice se systematicky dopouští chyb, a to i v jednoduchých strukturách (shoda podmětu s přísudkem, slovosled, členy, tvoření množného čísla, zájmena, infinitiv x gerundium, základní způsobová slovesa). NEBO Gramatiku ovládá ve vysoké míře, ale nepřesná či omezená slovní zásoba narušuje srozumitelnost sdělení. 
Dílčí dovednosti:
 • Omezená slovní zásoba znemožňuje jasně formulovat myšlenky či názory.
 • Nedokáže vyjádřit své myšlenky týkající se abstraktních témat.
 • Není schopen zformulovat hypotézu.
 • Pouze částečně dokáže vysvětlit názory a analyzovat.
 • Není schopen dostatečně rozvést a podpořit svůj názor podpůrnými argumenty a vhodnými příklady.
 • Píše-li na složité téma, (např. ekonomika, kultura, věda a technika), neumí se vyjádřit v abstraktní rovině, zpravidla pouze popisuje konkrétní situace. 
 • Nerozlišuje formální a neformální korespondenci.
Rozsah, členění textu, splnění zadání:
 • Není schopen formulovat projevy delšího rozsahu.
 • Neumí vyjádřit vztahy mezi odstavci, myšlenky nejsou logicky uspořádány.
 • Použití kohezních prostředků je nesprávné či omezené, v dlouhém textu tedy chybí myšlenková návaznost a přechody mezi odstavci bývají neobratné.
 • Výrazně se odchyluje od tématu. / Nedrží se zadání.