Centrum jazykového vzdělávání

Výuka v akreditovaných studijních programech na UO

Výuka AJ v prezenční formě studia

CJV zabezpečuje výuku anglického jazyka na FVL, FVT a FVZ ve všech studijních programech.

Výuka AJ v bakalářském civilním studiu je realizována na FVL a FVT. Cílem předmětu je připravit studenty na úroveň B1-B1+ podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) s důrazem na rozvoj řečových dovedností a jazykových znalostí v oblasti obecného jazyka a na osvojení základů technického jazyka. U FVL je studium ukončeno v 1. – 5. semestru vždy zápočtem. Na konci 6. semestru studenti skládají i zkoušku. U FVT je předpokladem k získání zápočtu na konci 2. a 3. semestru zvládnutí zápočtového testu. Na konci 4. semestru studenti skládají zkoušku. Výuka AJ v bakalářském programu na FVZ je realizována pro civilní a vojenské studenty, a to po dobu 4 semestrů. Cílem předmětu je osvojit si základy odborného jazyka v oboru zdravotnický záchranář.  Studium je ukončeno v 1. – 4. semestru zápočtem. Na konci 4. semestru musí studenti složit i zkoušku.

magisterském navazujícím civilním studiu je výuka zabezpečována na FVL a FVT. Cílem předmětu je získat znalosti a osvojit si řečové dovednosti ve formálních a neformálních komunikačních situacích v kontextu civilním i vojenském, a to na vyšší středně pokročilé úrovni (B2 podle SERR; NATO STANAG 2233). Studenti FVL musí vždy na konci 1. – 3. semestru získat zápočet a ve 4. semestru skládají zkoušku. U FVT je podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu ve 3. semestru úspěšné napsání testu (minimálně 50% úspěšnost), a dále splnění dalších podmínek stanovených vyučujícími.

Výuka AJ v magisterském studijním programu

Fakulta vojenského leadershipu (FVL)

AJ se studuje od 1. do 10. semestru v celkovém rozsahu 424 hodin přímé výuky. Požadovaným výstupem je zvládnutí zkoušky podle NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 2222, ideálně na úrovni SLP 3322. Studenti, kteří dosáhnout předepsané úrovně dříve než v posledním semestru studia, mohou využít nabídku CJV pro individuální studium angličtiny zaměřeném buď na vyšší úroveň dovedností, nebo odbornou vojenskou terminologii související se zaměřením studia ve studijním programu.

Fakulta vojenských technologií (FVT)

AJ se studuje od 1. do 10. semestru v celkovém rozsahu 402 hodin přímé výuky. Požadovaným výstupem je zvládnutí zkoušky podle NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 2222, ideálně na úrovni SLP 3322. Studenti, kteří dosáhnout předepsané úrovně dříve než v posledním semestru studia, mohou využít nabídku CJV pro individuální studium angličtiny zaměřeném buď na vyšší úroveň dovedností, nebo odbornou vojenskou terminologii související se zaměřením studia ve studijním programu.

CJV rovněž zabezpečuje výuku AJ ve všech doktorských studijních programech na FVLFVT i FVZ. U vybraných modulů je výuka ukončena zápočtem a zkouškou. Na FVZ je u všech studijních doktorských programů zkouška z odborného AJ. Příprava ke zkoušce probíhá formou konzultací.

Výuka AJ v kombinované formě studia

Výuka AJ v bakalářském vojenském a civilním studiu je realizována na FVL. Cílem předmětu je připravit studenty na úroveň B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) s důrazem na rozvoj řečových dovedností a jazykových znalostí v oblasti obecného jazyka a na osvojení základů technického jazyka. Část výuky probíhá prezenčním způsobem, část výuky je realizována elektronicky v LMS Moodle. Studium je ukončeno v 1. – 5. semestru zápočtem. Na konci 6. semestru musí studenti složit i zkoušku.

magisterském navazujícím vojenském a civilním studiu je výuka AJ zabezpečována na FVL. Cílem předmětu je získat znalosti a osvojit si řečové dovednosti ve formálních a neformálních komunikačních situacích v kontextu vojenském i civilním, a to na vyšší středně pokročilé úrovni (B2 podle SERR; NATO STANAG 2233). Část výuky probíhá prezenčním způsobem, část výuky je realizována elektronicky v LMS Moodle. Studenti FVL musí na konci 1. – 3. semestru získat zápočet a ve 4. semestru skládají zkoušku.

​Výuka ostatních jazyků

Výuka ostatních jazyků v akreditovaných studijních programech probíhá v předmětech Německý jazykFrancouzský jazyk a Ruský jazyk jako Cizí jazyk II.

Cílem výuky je rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní) v oblasti obecného jazyka a základů profesního jazyka v rozsahu úrovně A2 – B1 podle evropských standardů (SERR).

Studenti jsou vždy zařazeni do výuky podle svých vstupních znalostí. Rozlišovány jsou tři vstupní úrovně: začátečnická, mírně pokročilá a středně pokročilá.

Předmět NĚMECKÝ JAZYK / FRANCOUZSKÝ JAZYK / RUSKÝ JAZYK  se realizuje v souvislém pětiletém magisterském studijním programu. Studenti si povinně volí jeden z těchto jazyků.

Fakulta vojenského leadershipu (FVL)

CJ II se studuje od 3. do 10. semestru v celkovém rozsahu 280 hodin přímé výuky. Požadovaným výstupem je zvládnutí zkoušky podle NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 1111, ideálně na úrovni SLP 2211. Studenti, kteří dosáhnout předepsané úrovně dříve než v posledním semestru studia, mohou využít nabídku CJV pro individuální studium angličtiny zaměřeném na dosažení vyšší úrovně dovedností.

Fakulta vojenských technologií (FVT)

CJ II se studuje od 3. do 10. semestru v celkovém rozsahu 240 hodin přímé výuky. Požadovaným výstupem je zvládnutí zkoušky podle NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 1111, ideálně na úrovni SLP 2211. Studenti, kteří dosáhnout předepsané úrovně dříve než v posledním semestru studia, mohou využít nabídku CJV pro individuální studium angličtiny zaměřeném na dosažení vyšší úrovně dovedností.