Centrum jazykového vzdělávání

Výuka v rezortních jazykových kurzech

CJV UO poskytuje v souladu rozkazem ministra obrany upravujícím jazykové vzdělávání zaměstnanců v působnosti rezortu Ministerstva obrany a v souladu s požadavky SST MO v rámci celoživotního vzdělávání kurzy anglického, francouzského, německého a ruského jazyka.

Anglický jazyk se vyučuje na pracovištích v Brně, Hradci Králové, Praze, Choceradech, Vyškově, Olomouci a Prostějově; francouzský, německý a ruský pouze na pracovišti v Brně.

 

TYPY KURZŮ a DÉLKA TRVÁNÍ KURZŮ

Všechny typy kurzů a jejich délka vychází z rozkazu ministra obrany upravujícím jazykové vzdělávání zaměstnanců v působnosti rezortu Ministerstva obrany.

 

Výběr a zařazení do jazykových kurzů

Výběr a zařazení do jazykových kurzů se řídí pravidly, která jsou uvedena v rozkaze ministra obrany upravujícím jazykové vzdělávání zaměstnanců v působnosti rezortu Ministerstva obrany. Výběr a zařazení do jazykových kurzů provádí SST MO.

 

CÍL KURZŮ

Cílem kurzů k získání SLP 1111 je připravit posluchače tak, aby byli schopni komunikovat v cizím jazyce na elementární úrovni, u úrovně SLP 2222 komunikovat v každodenních situacích, u úrovně SLP 3333 komunikovat na profesionální úrovni. Posluchači ostatních kurzů si osvojují znalosti konkrétní terminologie, udržují si úroveň řečových znalostí, nebo se připravují na zvládnutí pretestace před vstupem do základního jazykového kurzu. 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZAHÁJENÍ KURZŮ A PRŮBĚHU KURZŮ

Organizační pokyny k zahájení kurzů předávají vyslaným posluchačům personalisté útvaru zpravidla 14 dnů před zahájením kurzu.

Podrobné informace o průběhu kurzů v prezenční formě obdrží posluchači při zahájení od jednotlivých vedoucích oddělení a svých vedoucích učitelů.

V případě kurzů vedených v distanční formě zasílá pracovník CJV podrobnější informace o zahájení a průběhu kurzu přímo na e-mailové adresy vyslaným osobám nejpozději týden před zahájením jazykového kurzu. 

 

VÝUKA V KURZECH

Výuka v prezenčních kurzech všech jazyků probíhá každý pracovní den (v kombinovaných kurzech v týdenních soustředěních) v délce tří vyučovacích bloků, odpoledne jsou posluchačům k dispozici konzultace s vyučujícími nebo práce v  centrech samostudia (slouží posluchačům kurzů AJ).

Posluchači mohou využívat rovněž specializované pracovny (poslechové, počítačové) ke zdokonalování jednotlivých dovedností. Pro úspěšné zvládnutí kurzu je nezbytná i soustavná domácí příprava.

Během základních a zdokonalovacích kurzů jsou pravidelně zařazovány dny samostudia (zpravidla jedenkrát měsíčně), kdy není plánována výuka a je vytvořen prostor mj. pro řešení osobních a služebních záležitostí účastníků kurzů.

U kurzů, v nichž výuka probíhá kombinovanou formou, lze získat informaci  o termínech soustředění zpravidla 14 dní před zahájením kurzu u personalistů útvaru.  

Učební materiály pro anglický jazyk jsou k dispozici v knihovnách  CJV na jednotlivých pracovištích, pro kurzy francouzštiny, němčiny a ruštiny v knihovně CJV v Brně – Černých Polích. Mimo učebnic pracují posluchači v kurzech i s doplňkovými materiály a elektronickými zdroji.